Розробка документів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки 

     Починаючи з листопада 2016 року наша компанія здійснює реалізацію послуг у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки, зокрема, розробка необхідних згідно чинного законодавства України документів у цій сфері. Крім цього, ми займаємося розробкою документів з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві.

документы, ПЛАС, идентификация ОПН, ПНО, ІТЗ ЦЗ ЦО, разработка и согласования Белая Церковь, Киев

    Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» № 2245 від 18.01.2001р. та інших нормативно-правових актів України, для об'єктів, на яких можуть використовуватися або виготовлятися, перероблятися, зберігатися або транспортуватися небезпечні речовини, біологічні препарати, а також для інших об'єктів, які при певних обставин можуть створювати реальну загрозу виникнення аварії, необхідно провести ряд робіт: розробити визначений перелік документів (залежить від специфікації об'єкта) та узгодити ряд документів в державних наглядових органах. Основні із них описані нижче.

Розробка й погодження Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС)

     ПЛАС (План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (план локализации и ликвидации аварийных ситуаций)) – це організаційний документ, що створюється для конкретного підприємства (об’єкта) з метою забезпечити готовність суб’єкта господарювання до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій на ньому.

ПЛАСи розробляються з метою:

  • визначення можливих аварійних ситуацій та сценаріїв їх виникнення й розвитку;
  • визначення ступеня готовності суб’єкта господарювання до локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на його небезпечному виробничому об'єкті;
  • планування дій виробничого персоналу та аварійно-рятувальних служб (формувань) по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на відповідних стадіях їх розвитку;
  • розробки заходів, спрямованих на підвищення протиаварійного захисту і зниження масштабів наслідків аварій;
  • виявлення достатності вжитих заходів щодо попередження аварійних ситуацій на об'єкті.

     Даний документ включає в себе аналіз потенційних небезпечних ситуацій на об’єктах підприємства, виявлення різноманітних аварійних ситуацій та аварій, які можуть виникнути на об’єктах підприємства, проектування сценаріїв розвитку надзвичайних ситуацій та оцінка їх наслідків, опис вжитих заходів на підприємстві щодо передбачення та запобігання появи аварійних ситуацій, опис необхідних заходів, вживатимуться персоналом підприємства та іншими аварійними службами для локалізації та знешкодження аварійних ситуацій, а також інша додаткова інформації (за необхідності).

     Експерти нашого підприємства здійснюють розробку та узгодження у відповідних органах ПЛАСи для об’єктів будь-якої категорії складності по всій території Україні.

     Замовити розробку ПЛАСу для вашого підприємства (об’єкта) в Білій Церкві, Києві та в інших містах України за доступними цінами.

ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів

Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)

  Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта (Идентификация потенциально опасного объекта), згідно з Наказом МНС № 98 від 23.02.2006   «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів», проводиться з метою визначення ступеня небезпеки об’єкту.

    Ідентифікація Потенційно небезпечних об’єктів (або абр. - ПНО) проводиться для всіх суб’єктів господарювання, чия діяльність пов’язана з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням чи транспортуванням небезпечних речовини. Ідентифікація ПНО проводиться також підприємств і організацій, що планують будувати такі об’єкти.

    Ідентифікація ПНО – це, передовсім,  аналіз структури об’єкту й характеру його функціонування. У процесі ідентифікації розглядаються і враховуються як внутрішні, так і зовнішні фактори небезпеки. Внутрішні фактори небезпеки зумовлені небезпечністю будівель, споруд, обладнання, технологічних процесів об’єкта та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території. Зовнішні  - це ті, що безпосередньо не пов’язані з функціонуванням об’єкта, однак за певних умов можуть ініціювати виникнення надзвичайних ситуацій та негативно впливати на їх розвиток. Це здебільшого природні явища та аварії на об’єктах, що розташовуються у безпосередній близькості. За результатами проведеного аналізу встановлюється наявність або відсутність джерел небезпеки, які за певних обставин можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій, а також визначення їх можливих рівнів.
    Об’єкт ідентифікується як потенційно-небезпечний за наявності у його складі хоча б одного джерела небезпеки, яке може спричинити надзвичайну ситуацію об’єктового, місцевого, регіонального або державного рівнів.
    За результатами ідентифікації ПНО складається Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки, яке узгоджується у відповідному органі державного нагляду у сфері цивільного захисту.

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)

   Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки (Идентификация объектов повышенной опасности; ОПН) являє собою виявлення та фіксацію на потенційно небезпечних об’єктах факторів та можливих джерел виникнення небезпеки, на підставі яких об’єкт може бути визнаним об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу. За показник для визначення такого об’єкта застосовується сумарна маса небезпечних речовин із зазначених у нормативах порогових мас індивідуальних небезпечних речовин або кожної небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути віднесена до будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин згідно із зазначеними нормативами.
    «Спецпожзахист» оперативно та якісно проведе ідентифікацію ПНО та ОПН, відповідно до вимог чинного законодавства України, проведе погодження у відповідних органах та надасть консультаційну підтримку в зазначеному колі питань. 

Декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки (ОПН)

     Декларація безпеки ОПН - документ, який визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків. Декларація безпеки ОПН розробляється для всіх об'єктів підвищеної небезпеки. За наявності на одному виробничому майданчику декількох об'єктів підвищеної небезпеки складається одна декларація безпеки. Одним з основних завдань декларування є покладання на керівників об’єктів господарювання обов’язків щодо здійснення комплексу робіт з оцінки небезпеки експлуатованих ним об’єктів з урахуванням запроваджених заходів щодо запобігання виникненню і розвитку аварій.

Паспортизація потенційно-небезпечного об’єкта (ПНО)

     Паспортом потенційно небезпечного об'єкта називається документ встановленої форми, що містить структуровані дані про окремий потенційно небезпечний об'єкт. Відповідно до чинного законодавства відповідальна особа ПНО в 30-денний строк після отримання акту (розпорядчого документа) територіального наглядового органу або відповідального центрального органу виконавчої влади щодо паспортизації ПНО, повинна подати оформлений Паспорт в територіальний наглядовий орган. Для того, щоб позбавити наглядові органи зайвої роботи (складання акту), ми рекомендуємо Вам замовити у нас оформлення Паспорту паралельно із проведенням ідентифікації ПНО.

План реагування на надзвичайні ситуації

     Від ефективності розроблення та впровадження в життя заходів із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації в разі її виникнення буде залежати життя та здоров’я персоналу і відвідувачів цих підприємств, розміри заподіяної шкоди. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підготовка персоналу на підприємствах незалежно від форм власності до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за спеціально розробленою схемою заходів захисту населення та територій.

     План реагування на надзвичайну ситуацію конкретного виду розробляється на НС державного, регіонального, місцевого рівня. На кожну можливу надзвичайну ситуацію розробляється окремий “План”. (Розробка цих планів проводиться на основі аналізу та оцінки ризиків виникнення НС).

ІТЗ ЦЗ, Інженерно-технічні заходи, Біла Церква, Київ, инженерно-технические мероприятия Цивільний захист

Розробка ІТЗ ЦЗ (ЦО)

    Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів – це складова проектної документації що визначає комплекс інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації,  забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні терористичних, військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об’єктів.

   Проектні рішення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО), в залежності від економічної та оборонної 

значимості об’єкта, а також його потенційної небезпеки, як правило, складаються із двох частин:

  1. проектні рішення у сфері цивільного захисту (цивільної обороні), які розроблюються з урахуванням розміщення виробничих сил і розселення населення, відповідних груп міст і категорій об'єктів з цивільної оборони, вимог ДБН В.1.2–4 щодо зон можливих небезпек, а також необхідності створення містобудівних умов для забезпечення сталого функціонування цих об’єктів;
  2. проектні рішення щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, які розроблюються з урахуванням потенційної небезпеки на об’єкті, який проектується, а також поруч розташованих об'єктах, результатів інженерних вишукувань, оцінки природних умов і навколишнього середовища.
разработать схему эвакуации белая церковь, план эвакуации в белой церкви, стоимость разработки, цена, проектирование эваковыходов

Розрахунок часу та шляхів евакуації

    Досить суттєвого значення при захисті від надзвичайних ситуацій набуває своєчасна евакуація та зосередження персоналу об’єктів і населення з небезпечних районів і зон лих. Евакуація – комплекс заходів щодо організованого виведення або вивезення персоналу об’єктів із зон надзвичайних ситуацій. При проектуванні будівель і споруд одним із завдань є створення найбільш сприятливих умов для руху людини при можливій надзвичайній ситуації і забезпечення її безпеки. Вимушений рух пов’язаний із необхідністю залишити приміщення або будівлю через небезпеку (пожежа, аварія тощо).

   Практика показує, що вимушений рух, евакуація, має свої специфічні особливості, які необхідно враховувати для збереження здоров’я і життя людей. Основна особливість вимушеної евакуації полягає в тому, що при виникненні пожежі, вже у самій її початковій стадії, людині загрожує небезпека в результаті того, що пожежа супроводжується виділенням тепла, продуктів повного і неповного згоряння, токсичних речовин, обваленням конструкцій, що так чи інакше загрожує здоров’ю чи навіть життю людини. Тому при проектуванні будинків вживаються заходи, щоб процес евакуації міг би відбутись в суворо регламентований час.
    Ще одна особливість вимушеної евакуації полягає в тому, що процес руху людей через загрозу небезпеки інстинктивно починається одночасно в одному напрямку в бік виходів. Це призводить до того, що проходи швидко заповнюються. Якщо при нормальному русі процес евакуації носить довільний характер (людина вільна рухатися з будь-якою швидкістю і в будь-якому напрямку), то при вимушеної евакуації це стає неможливим. Показником ефективності процесу вимушеної евакуації є час, протягом якого люди можуть при потребі залишити окремі приміщення і будівля в цілому.
    Безпека вимушеної евакуації досягається у випадку, якщо тривалість евакуації людей з окремих приміщень або будівель в цілому буде менше тривалості пожежі, після закінчення якої виникають небезпечні для людини впливи.
Короткочасність процесу евакуації досягається конструктивно-планувальними та організаційними рішеннями, які нормуються відповідними будівельними нормами та нормативно-правовими актами у сфері пожежної та техногенної безпеки.
Ми розробимо ефективні та унормовані шляхи евакуації та розрахуємо час оперативно та за доступними цінами. Схема евакуації – одна із найнеобхідніших настанов забезпечення безпеки об’єкта.

Розробка плануючих документів з питань організації проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань з  цивільного захисту

     Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, та п.6 Постанови КМУ від 26.06.2013 № 444 « Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» визначено, що «навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та в організації  згідно з програмами підготовки працівників до дій у НС, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту».  
   Спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту є єдиним комплексом навчальних заходів, спрямованих на вирішення завдань цивільного захисту на підприємстві, в установі або організації в умовах, максимально наближених до НС.
Спеціальні об’єктові навчання проводяться з метою комплексного відпрацювання керівним складом та фахівцями сил цивільного захисту разом працівниками підприємств, установ та організацій дій з організації та здійснення заходів, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період, а також виконання ними функцій з питань цивільного захисту.
    Ми розробимо та надамо ефективні методичні рекомендації щодо організаційних основ порядку підготовки і проведення спеціальних об’єктових та об’єктових тренувань з цивільного захисту на Вашому підприємстві з метою забезпечення  формування у керівного складу та особового складу формувань ЦЗ знань і навичок в організації планування підготовки і проведення спеціальних об’єктових тренувань та об’єктових тренувань з цивільного захисту і практичного відпрацювання дій органів управління і сил ЦЗ за планами дій щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації та локалізації і ліквідації їх наслідків.  

 

© ТОВ "СПЗ-УКРАЇНА", 09100 Київска обл., м. Біла Церква, вул. Надрічна, 68
Всі права захищені, 2019
Передрук матеріалів тільки за наявності посилання на https://spz-bc.com.ua
⁠+38 (095) 59 36 888
+38 (068) 59 36 888